PHP 中的内存引址&

在PHP一般有函数引址和变量引址
变量引址

$var = 998;
$c = &$var; // 变量$c引用了$var的内存地址. 这时变量$c和变量$var使用的就是同一个内存地址. 他们值会一起变
$c = 100;  // 当我改变了变量$c的值以后$var也会跟着变
var_dump($var);

//返回结果
100

类引址
函数地址引用可以改变函数的返回值. 适用于跨函数的值保存.

class ref {
 public $var = 100;
 function &getvar() {
  return $this->var;
 }
}

$demo = new ref();
$var = &$demo->getvar();
$var = 300; // 改变函数的返回值.
echo $demo->getvar();

//结果
300

函数引址

/**
 * 根据$key保存或读取数据. 
 * 
 * @staticvar mixed $static
 * @param mixed $key
 * @return mixed
 */
function &save_data($key) {
 static $static;
 if(!isset($static[$key])) {
  $static[$key] = '';
 }
 return $static[$key];
}

// 创建一个夸函数的数组.
function save1() {
 $save_data = &save_data('mydata');
 $save_data['php'] = 'hello, world';
}
function save2() {
 $save_data = &save_data('mydata');
 $save_data['shell'] = 'echo hello world';
}

// 以下创建一个对象,每一个函数保存一部分数据.
function saveobj1() {
 $save_data = &save_data('myobj');
 $save_data = new stdClass();
 $save_data->username = 'hello';
 $save_data->age = 22;
 $save_data->sex = '男';
}
function saveobj2() {
 $save_data = &save_data('myobj');
 $save_data->height = 180;
 $save_data->weight = '55KG';
}

save1();
save2();
saveobj1();
saveobj2();

// 读取出全部保存的数据,并输出.
$data = &save_data('mydata');
var_dump($data);
$obj = &save_data('myobj');
var_dump($obj);

输出结果:

array (size=2)
 'php' => string 'hello, world' (length=12)
 'shell' => string 'echo hello world' (length=16)
object(stdClass)[1]
 public 'username' => string 'hello' (length=5)
 public 'age' => int 22
 public 'sex' => string '男' (length=3)
 public 'height' => int 180
 public 'weight' => string '55KG' (length=4)